Medborgardialog på kartan i Australien: case Methven Park

18. Jan 2018 Nyheter
Medborgardialog på kartan i Australien: case Methven Park

Moreland är ett lokalt förvaltningsdistrikt i Melbournes metropolområde. Lokalsamhället vill vara aktivt involverad i stadens utveckling. Hur samlar man pålitliga åsikter av invånarna och får tillräckligt med feedback?

Verktyg som möjliggör deltagande kan effektivt lösa småskaliga planeringsproblem som emellertid har en stor betydelse för lokalsamhället. Detta var fallet förra sommaren i Moreland när staden skulle bygga en offentlig toalett i Methven Park.

En ny offentlig toalett för en gammal park från 1800‐talet hade varit en debatt mellan staden och allmänheten i nästan tjugo år.

Människorna kunde inte komma överens om var den nya toaletten skulle placeras och myndigheterna ville inte placera toaletten på platser med logistiska eller infrastrukturella hinder.  De traditionella samrådsförfarandena hade redan använts och det rådde tydligt motstånd och en uppdelning bland invånarna. Av olika orsaker hade ingenting hänt under de gångna tjugo åren “, säger Marco Bass, chef för kommunikation och kundservice vid staden Moreland.

Tidigt under sommaren 2017, när byggnadsarbetet skulle börja, uttryckte flera invånare sin oro speciellt gällande toalettens läge. Därför fortsatte staden inte med byggnadsarbetet och bestämde sig istället för att fråga invånarna en gång till om åsikter för toalettens läge.

Trovärdighet och effektivitet med en kartbaserad webbenkät

De valda verktygen för medborgardialog var Harava kartenkät, infotillfälle samt telefonröstning. I enkäten presenterade staden två alternativa platser för toaletten. Staden förklarade också varför vissa förslagna platser på grund av logistiska och infrastrukturella skäl inte kunde genomföras.

I Moreland anses medborgardialog vara en väsentlig del av stadsutvecklingen. Lokalsamhället är väldigt aktivt vill få sin röst hörd. Myndigheterna måste kunna vara säkra på att resultaten av enkäterna är pålitliga.

Vi behövde ett verktyg med hjälp av vilket A) lokalbefolkningen har möjlighet att uttrycka sig och som B) skulle ge oss ett statistiskt meningsfullt resultat” —  Marco Bass, chef för kommunikation och kundservice vid staden Moreland

Bass säger: “Vi behövde ett verktyg med hjälp av vilket A) lokalbeholkningen har möjlighet att uttrycka sig och som B) skulle ge oss ett statistiskt meningsfullt resultat. Med hjälp av Harava fick vi veta vem som röstat och var den röstande bor.  Deltagandet var väldigt aktivt och vi fick tydliga resultat.”

Detta avslutade debatten om den allmänna toaletten som hade pågått i nästan tjugo år.

Invånarnas åsikter hade en verklig inverkan på resultatet

Staden fick 349 svar med sina verktyg för medborgardialog. Majoriteten av svaren fick man med Harava‐undersökningen.

Över 80 procent av de som svarat var av åsikten att Methven Park behöver en offentlig toalett. Över 65 procent av svarandena föredrog att placeringen skulle vara enligt alternativ B: nära parkens kant. Man fick också åsikter om byggnadens utseende och färg.

Myndigheterna gick igenom svaren på enkäten innan ett slutgiltigt beslut fattades. Som ett resultat byggs toaletten på den plats som föredrogs av majoriteten av svaren. Några förbättringar gjordes också gällande toalettens utseende.

Verktyg som möjliggör deltagande är viktiga i Moreland — effektiv marknadsföring är väsentlig

Moreland är ett ovanligt samhälle bland australiensiska städer — det är etniskt, sociodemografiskt och politiskt mycket varierande. Ungefär 44% av befolkningen pratar ett annat språk än engelska hemma. Morelands stadsstruktur förändras ständigt i och befolkningen koncentreras. Detta stärker från invånarnas sida önskan och behovet att bli hörd”, beskriver Bass.

I Moreland är det viktigt att besluten som fattas stämmer överens med invånarnas önskemål och värderingar.

Både traditionella och digitala metoder för deltagande används i staden. Med traditionella metoder menas till exempel postandet av enkäter och tidningsannonser. Ibland bjuder man även in intressegrupper för diskussion kring projekt som är under utveckling.

Under senaste år har vi försökt agera mycket mer digitalt och vi har använt olika onlineprodukter för att konsultera folket kring en massa frågor. Jag tror att vi under de senaste åren har blivit  mycket bättre, speciellt gällande marknadsföringen av enkäterna. Marknadsföringen är enligt min åsikt väldigt viktig för att locka en tillräckligt stor mängd deltagare”, anser Bass

Haravas GIS‐funktioner spelade en avgörande roll i medborgardialogens succé

Varför valde Moreland Harava?

Jag blev väldigt imponerad av de GIS‐baserade funktionerna som Harava erbjuder. Genom att ladda vår egna geodata till tjänsten kunde vi på ett enkelt sätt bekräfta att de svarande verkligen var bosatta i kommunen. Tidigare har jag inte stött på en onlineprodukt som erbjudit en sådan möjlighet. Den live‐data som tjänsten producerar är kritisk eftersom vi med hjälp av den kommer bättre åt möjlig felanvändning. Dessutom är en stor del av kommunens planer som innehåller medborgardialog platsanknyten. Harava‐tjänsten fungerar mycket bra för den typen av interaktion,” beskriver Bass.

Harava tjänsten distribueras i Australien av Arnetech . För denna artikel intervjuade Kristian Jaakkola från Arnetech Marco Bass, chef för kommunikation‐ och kundservice vid staden Moreland