Marknadsplatser på kartan med deltagande metoder — Case Kinondoni, Tanzania

14. Mar 2018 Nyheter
Marknadsplatser på kartan med deltagande metoder — Case Kinondoni, Tanzania

Marknadsplatserna och deras avfallshantering i Kinondoni, Dar Es Salaam, kartlades med hjälp av Harava‐enkätverktyget. Resultatet var ny kartbaserad data för marknadslägena, samt användbar information om vilken typ av avfall som produceras på marknadsplatserna.

Kinondoni är en av de tre huvudområdena i Dar Es Salaam, Tanzania. Det finns flera marknadsplatser i Kinondoni, några officiella och en del inofficiella.

Lokala myndigheterna har saknat en omfattande bild av marknadsplatsernas antal och läge samt deras praxis för hantering av det producerade avfallet. Tidigare har uppgifter om avfallshantering inte rapporterats alls.

Deltagande metoder är till stor hjälp om det inte finns etablerade datainsamlingsprocesser

Harava‐enkäten kartlade Kinondoni distriktets marknadsplatser och deras avfallshantering. Datainsamlingen utfördes genom att intervjua marknadsordförandena och mata in uppgifterna till Harava med hjälp av smarttelefoner.

Marknadsplatserna markerades på kartan med Haravas kartverktyg. Dessutom samlades information om antalet köpmän, det producerade avfallets typ och mängd samt metoder för lagring av avfall.

En liten undersökning — flera fördelar

  • Harava‐enkäten gav en kartbaserad översikt om marknadsplatsernas läge och mängd
  • Undersökningen samlade också helt ny typ av information om avfallsmängden och -hanteringen.
  • Deltagande metoder hjälpte att samla in information som inte systematiskt rapporterats tidigare.
  • Samtidigt försökte man hitta en modell för mer regelbunden insamling av data.
  • Information kan exempelvis användas vid planering av kapaciteten för avfallshantering och annan infrastruktur.

Vi deltar för närvarande i ett finsk‐tanzaniskt projektkonsortium som heter GESEC (Geospatial Business Ecosystem i Tanzania). Projektet strävar till att utveckla nya GIS‐relaterade affärslösningar och informationsteknologi för framväxande ekonomiers marknader. Fokus ligger på att stödja hållbara ICT‐infrastrukturer, skapa nya företag och därigenom förbättra utvecklingen av det lokala samhället.