Karttapohjaista osallistamista Australiassa: case Methven Park

18. tammi 2018 Uutiset
Karttapohjaista osallistamista Australiassa: case Methven Park

Melbournen metropolialueella sijaitsevassa Morelandin kaupungissa asukkaat haluavat aktiivisesti osallistua asuinympäristönsä kehittämiseen. Miten kerätä luotettavaa ja riittävän laajaa tietoa yhteisön mielipiteistä ja toiveista?

Osallistavilla työkaluilla voidaan tehokkaasti ratkaista myös pienimittakaavaisia suunnitteluhaasteita, joilla on paikalliselle yhteisölle suuri merkitys. Näin kävi viime kesänä Morelandin kaupungissa.

Asukkaita oli jo parikymmentä vuotta puhuttanut yleisö-WC:n rakentaminen 1800‐luvun aikaiseen historialliseen puistoon.

Yhteisöstä nousi vahvaa vastustusta ja mielipiteiden jakautumista. Olimme käyttäneet asukkaiden näkemysten ja toiveiden kartoittamiseen perinteisiä osallistamisen välineitä kuten kirjekampanjoita”, kertoo Morelandin viestintä‐ ja asiakaspalvelupäällikkö Marco Bass.

Alkukesällä 2017 kun rakennustöitä viimein aloiteltiin, useat asukkaat ilmaisivat jälleen huolensa etenkin rakennuksen sijainnista. Morelandin kaupunki päättikin keskeyttää rakennusprojektin kysyäkseen vielä kertaalleen asukkailta näkemyksiä rakennuksen sijoittamispaikasta.

Verkkokyselyllä saatiin luotettavuutta ja tehoa osallistamiseen

Asukkaiden näkemyksiä rakennuksen toivotusta sijainnista kartoitettiin Harava-kyselyllä, yleisötilaisuuksin sekä puhelinäänestyksen avulla. Asukkaille esiteltiin kaksi vaihtoehtoista paikkaa rakennukselle sekä perusteltiin, miksi eräät kaupunkilaisten ehdottamat sijaintipaikat eivät esimerkiksi logistiikan ja infrastruktuurin puolesta olleet mahdollisia toteuttaa.

Morelandissa osallistamista ja siihen liittyviä työkaluja pidetään tärkeänä osana kaupungin kehittämistä. Paikallinen yhteisö ilmaisee mielipiteensä aktiivisesti ja myös edellyttää kuntapäättäjiltä kansalaisten näkemysten ja toiveiden kuulemista. Viranomaisten on pystyttävä varmistamaan, että osallistamisen tulokset ovat luotettavia ja että esimerkiksi online‐kyselyiden mahdolliset väärinkäytökset tulevat ilmi.

Haravan avulla pääsimme upeasti kiinni tietoon siitä, kuka äänesti ja missä äänestäjä asui. Saimme erittäin aktiivisen vastaanoton sekä selkeän lopputuloksen.” — Marco Bass, viestintä‐ ja asiakaspalvelupäällikkö, City of Moreland

Meillä oli tarpeena löytää työkalu, joka ensinnäkin kertoisi meille, että näkemykset ovat juuri paikalliselta yhteisöltä ja toiseksi antaisi meille tilastollisesti merkityksellisen ja vahvan tuloksen, joka riittää näytöksi asukkaille. Haravan avulla pääsimme upeasti kiinni tietoon siitä, kuka äänesti ja missä äänestäjä asui. Saimme erittäin aktiivisen vastaanoton sekä selkeän lopputuloksen”, Bass kertoo.

Haravan avulla saatiin kerättyä näkemykset riittävän suurelta määrältä kansalaisia vahvalla lopputuloksella. Tämä lopetti vuosikymmeniä jatkuneen kiistan rakennuksen sijoittamispaikasta.

Kuntalaisten näkemyksellä oli aito vaikutus lopputulokseen

Kaikkiaan vastauksia kertyi 349 kappaletta, ja eniten vastauksia saatiin Harava‐kyselyn avulla.

Yli 80 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että puistoon tarvitaan yleisö‐WC. Yli 65 % vastaajista oli sitä mieltä, että tarjottu vaihtoehto B puistoalueen reunassa on parempi sijainti rakennukselle. Lisäksi vastaajat kertoivat parannusehdotuksia rakennuksen ulkoasuun.

Kunta kävi läpi kyselyn tulokset ennen lopullisen päätöksen tekemistä. Lopputuloksena yleisö-WC:tä rakennetaan parhaillaan enemmistön kannattamaan sijaintiin. Myös rakennuksen väritykseen sekä katon muotoon tehdään vielä pieniä muutoksia vastaajien toiveiden mukaan.

Osallistamisen työkalut tärkeitä Morelandissa — tehokkaan markkinoinnin rooli keskeinen

Morelandin kaupunki on australialaisittain poikkeava. Se on etnisesti, sosioekonomisesti ja poliittisesti monimuotoinen, ja noin 44 prosenttia väestöstä puhuu äidinkielenään jotakin muuta kuin englantia. Väestön voimakas keskittyminen ja jatkuvat muutokset kaupunkirakenteessa aiheuttavat väistämättä jännitteitä yhteisössä. Tämä osaltaan vahvistaa asukkaiden toiveita tulla kuulluksi”, Bass kuvailee.

Morelandissa kuntapäättäjille on tärkeää varmistaa, että tehtävät päätökset ovat linjassa asukkaiden toiveiden ja arvojen kanssa.

Kaupungissa käytetäänkin sekä perinteisiä että digitaalisia osallistamisen keinoja. Perinteisiin työkaluihin kuuluvat esimerkiksi postitse lähetettävät osallistamiskampanjat sekä sanomalehti‐ilmoitukset. Välillä kutsutaan myös eri sidosryhmiä yhteisesti keskustelemaan kehityksen alla olevasta projektista.

Viime vuosina olemme tehneet paljon myös digitaalisten työkalujen avulla, ja olemme käyttäneet useita verkkotyökaluja yhteisön osallistamiseen. Ja mielestäni olemme edistyneet paljon, etenkin kyselyiden markkinoinnissa. Markkinoinnin rooli on mielestäni todella olennainen, jotta saamme riittävän suuren massan osallistujia mukaan”, Bass toteaa.

Haravan paikkatietotoiminnallisuudet olivat ratkaiseva tekijä onnistuneeseen osallistamiseen

Miksi Moreland sitten otti juuri Haravan käyttöön?

Olin hyvin vaikuttunut Haravan paikkatietopohjaisista toiminnallisuuksista. Lataamalla omaa paikkatietoaineistoamme palveluun pystyimme yksinkertaisella tavalla kohtuullisen hyvin varmistamaan, että vastaajat olivat todella kunnan asukkaita. Ennen tätä vastaan ei ole tullut verkkopohjaista ratkaisua, joka tarjoaisi tällaisen mahdollisuuden. Haravan tuottama live‐data on meille myös kriittistä. Sen avulla pääsemme paremmin kiinni mahdollisiin väärinkäytöksiin. Lisäksi monet kunnan osallistamisprosesseista kytkeytyvät tiettyyn paikkaan. Harava‐palvelu toimii äärimmäisen hyvin tämän tyyppisessä käytössä”, Bass kertoo.

Australiassa Harava‐palvelun jälleenmyyjänä toimii ArneTech. ArneTechin Kristian Jaakkola haastatteli tätä juttua varten Morelandin kaupungin viestintä‐ ja asiakaspalvelupäällikköä Marco Bassia.